کارشناس زبان و ادبیات ژاپنی

کارشناس زبان و ادبیات ژاپنی
کارشناس زبان و ادبیات ژاپنی

فارغ التحصیل از دانشگاه اوساکا

آقای کیمورا ماسایوشی فارغ التحصیل از دانشگاه اوساکا ژاپن در رشته زبان فارسی و کارشناس زبان و ادبیات ژاپنی. ترجمه کتبی ژاپنی، ترجمه مدارک و اسناد و هماهنگی با شرکت های ژاپن و رابط دارالترجمه های رسمی ژاپن و ایران.