مدیریت دفتر مترجمین ایران

مدیریت دفتر مترجمین ایران
مدیریت دفتر مترجمین ایران

متخصص ترجمه متون ترجمه همزمان

مدیر دفتر مترجمین ایران ، امیر سرخانی amir sarkhani داری مدرک لیسانس زبان از دانشگاه توکیو . تجربه مترجمی در کشور  ژاپن به مدت 24 سال . همکاری با دارالترجمه های رسمی توکیو  اوساکا اوکیناوا و هکایدو