سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بورس
سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری ژاپنی ها در بورس ایران

سرمایه گذاری آقای سایتو که یکی از سرمایه داران معروف در کلیه کشورهای اروپایی ، آمریکایی و آسیایی میباشد برای اولین بار با مشورت و معرفی دفتر مترجمین ایران برای اولین نفر از کشور ژاپن سرمایه گذاری را در بورس تهران آغاز کرد.